فرم درخواست اطلاعات
 
 
 
 
 
 
   درخواست کسب اطلاع جشنواره های فروش ، از طریق تلفن ، پیام کوتاه-و پست الکترونیکی دارم.
 
موافقت خود ،جهت استفاده از اطلاعات شخصی ارائه شده در این فرم را به تمام زیرمجموعه ها و شریک های تجاری شرکت کیلر هلدینگ بابت هرگونه ارتباطات و فعالیتهای تجاری و تبلیغاتی فی مابین را اعلام می نمایم.